تبلیغات
children.[Al-Hayat Al-Jadida, March 22, 2004]In Arabic: "The veto".

طراحی کاور حرفه ای - تبلیغات و اگهی مرتبط

children.[Al-Hayat Al-Jadida, March 22, 2004]In Arabic: "The veto".

CumhuriyetiMacarlar - Madiyary KhungariiMançular - Mandzsuk - Manchus - جàيü÷وًَûMariler - Marik - Mari People - جàًèéِûMordvinler - Mordvinok - Mordvins - جîًنâàNenetler - Nyenyecek - حهيِû - Nenets peopleNogaylar -Noghais - يîمàéِûضzbek Türkleri - Өçلهê ٍүً³êٍهً³ (ضzbekistan)Polish - Lithuanian Tatars - ٍàٍàًûSaamiler - Szلmik - Sami people - رààىûSaka Türkleri - Sakha - ٍَّêà ïهٌيèSalar Türkleri - رàëàًگژ شررع درلت خخست محمرد
ژحمدط‌خژژد ترسط رهگر
جمهررط ژسلژمط علط
خژمخه‌ژط ژگلژغ شد ر مدتط
گعد گژ تصرطگ مجلس شررژط
ژسلژمط گه صررت قژخرخ
درآمد.
گه گزژرش پژطگژه
ژطلژع‌رسژخط رطژست
جمهررط، ررحژخط در ژطخ
دطدژر گفت: «ژگلژغ
سطژست‌هژط ژصل ۴۴ گرژط
ژطخ گرد که ژقتصژد گه مردم
رژگذژر شرد ر درلت ژز
ژقتصژد دست گکشد، ژمژ مژ
چه کژر کردطم؟ گخشط ژز
ژقتصژد دست طک درلت گط
تفخگ گرد که آخ رژ گه طک
درلت گژ تفخگ تحرطل
دژدطم، ژطخ ژقتصژد ر
خصرصط‌سژزط خطست.»
ررستژط ررطژطط در فرژخسه
‏‏+ تصژرطر پسخدطدم 15
خرشتخ خظر معرفط جژذگه
هژط تررطستط درشخگه، 18
ژردطگهشت 96 سژعت 09:00 ترسط
لست سکخد
32500 گژر خمژطش
ررستژط پخ ‏‎(شحررح)‎‏
در جخرگ فرژخسه قرژر دژرد
، ررستژططست آرژم ر سرسگز
که ژز قررخ رسطط گژقط
مژخده . همژخطرر که ‏تصرر
مط شرد ژطخ ررستژط ررطژطط
فضژطط تژرطخط دژرد ر گژ
رررد گه آخ رژرد زمژخ ر
مکژخ دطگرط خرژهطد شد.
خطژگژخ هژط پطچ ‏در پطچ
گژرطک ر قلعه قررخ رسطژط
ژطخ ررستژ ژز دطدخط هژط آخ
گه شمژر مط ررخد. قله
کرههژط سخگط ژطخ ررستژ
مکژخ مخژسگط ‏گرژط
ژفرژدطست که درست دژرخد
زمژخ خرد رژ در طگطعت ر
جخگل گگذرژخخد. ‏ ‏ ‏
ژطخ ررستژط ژفسژخه ژط رژ
گژهط لژخه عقژگ طژ ژرگ
سرگطجه خطز مط خژمخد که آخ
رژ مدطرخ ژرتفژعژت ر خژخه
هژط قرژر گرفته در تپه
‏هژ ر گخصرص قلعه ژط که
گژلژط قله کره رژقع شده
ژست مط گژشد. قلعه سرگطجه
که گژلژط قله سخگط سژخته
شده ژست جژططست که ‏در
گذشته شرژلطه هژ در آخ
ژقژمت مط کردخد. ژطخ قلعه
ژز جمله قلعه هژط گژستژخط
قررخ رسطط ژست که گه خرگط
محژفظت شده ر ‏سژلم گژقط
مژخده ژست. گژزدطد ژز ژطخ
قلعه قدطمط مط ترژخد
هطجژخ ر مژجرژجرطط زطژدط
دژشته گژشد چرژ که گژلژ
رفتخ ژز ژطخ تپه سخگط
‏خطز گه خردط خرد ژز
جژذگه هژط ژطخ مخطقه گه
شمژر مط ررد.‏
‏" پخ " ژز عصر گرخز طک
ررستژط مسکرخط گرده ژست ،
قدطمط ترطخ آثژر گژستژخط
کشف شده در ژطخ ررستژ ، آخ
رژ مرگرط گه ‏قرخ ششم مط
دژخد. کلطسژطط که ژمررزه
در ژطخ ررستژ دطده مط شرد
در قرخ 12 ر 13 سژخته شده
ح خطرظهطظحص سط فتح
ژرفحعژسع سط عهصصژط. دسعح
خحفطژخحخ خطفط طسع فتح
گسدشطعژصسر سط فتح هعطخژگ
طرخ فهعلژگ خطرظهطظحص مطص
گسععحصشسرخحرگحص مطص
دطخح ذک فتح ظحعدطر
مژختحخد صگتسفف (1802-1889),
طرخ تح ژص فتح طژعصف سرح
فس تطمح طگفهطخخک گخطژدحخ
فتح حثژصفحرگح سط ط
ظحرحطخسظژگطخ
عحخطفژسرصتژش ذحفمححر
فتح هعطخژگ طرخ طخفطژگ
خطرظهطظحص. صگتسخطعص
مسعلژرظ ژر فتژص طعحط متس
تطمح شعحصحرفحخ حمژخحرگح
طرخ طعظهدحرفص
صهششسعفژرظ فتح
تکشسفتحصژص سط ط
عحخطفژسرصتژش ذحفمححر
هعطخژگ طرخ طخفطژگ
ژرگخهخح ط. صطهمطظحسف, ذ.
صحعحذعحررژلسم, طرخ ذ.
گسخخژرخحع. فتسصح متس
تطمح طعظهحخ طظطژرصف ژف
ژرگخهخح ظ. ژ. عطدصفحخف, ح.
ژفلسرحر, طرخ خ. صژرسع. فتح
طدحعژگطر حهعطصژطرژصف
عسذحعف. طهصفحعخژفک
(1923-1994), متژخح رسف ظسژرظ
صس ططع طص فس گسددژف
تژدصحخط طص ط صهششسعفحع
تbubgyhلرزز ار فغ
+ نوشته شده در ساعت : توسط طاهاپوش | | تعداد بازدید : 15